صفحه اصلي        |    نمايشگاه ها     |     گالري عكس     |    درباره ما          |     تماس با ما
 صفحه اصلي        |    نمايشگاه ها     |     گالري عكس     |    درباره ما          |     تماس با ما
 Register  Login
   

 

     

انواع میکسر واکیوم
برای کارخانجات کوچک و رستوران های بزرگ


سیستم مخلوط کردن و ورز دادن عمومی برای قطعات کوچک گوشت که دارای یک بازو برای مخلوط کردن می باشد،در ظرفیت ها ی 190 ، 120 و 360لیتر موجود می باشد.این سیستم به طور خاص برای مخلوط کردن و /یا ورز دادن و تولید سوسیس و محصولات دودی بدون استخوان طراحی شده است.
مدلهای UM-120وUM-195بطور دستی بار گذاری می شوند،وبرای تخلیه آن می توان مخزن را به نرمی در وضعیت تخلیه قرار داد.حرکت دادن و جابجایی دستگاه ها به راحتی انجام می پذیرد.مخزن میکسر قابل تعویز می باشد(در مدل UM-195 اختیاری است)پمپ واکیوم جا از دستگاه اصلی و قابل حمل می باشد. کنترل های برنامه پذیر رایانه ای TC-10قابلیت ایجاد و ذخیره سازی 9برنامه را دارند(در مدل UM-120 اختیاری است).
مدل UM-370سیستم مخلوط کردن و عمل آوری قطعات کوچک گوشت از طریق بالا بری برای ترولی های استاندارد 200 لیتری که در سیستم تعبیه شده است انجام می پذیرد.این سیستم می تواند در وضعیت های مختلف مخلوط کردن و عمل آوری کار کند ،و شامل پمپ مکش تعبیه شده، سرپوش قابل باز و بسته شدن به صورت هیدرولیک و کنترل های رایانه ای ISC-B20می با شد.
کنترل های رایانه ای ISC-B20 نقش پایانه ورودی و نمایشی را تواما اجرا می کند. پارا متر های مرتبط با یک محصول در منوی ورودی به ترتیب منطقی درخواست می شوند و توسط اپراتور دستگاه بعد از ورودشان تعیید می شوند. بالغ بر 99 برنامه قابل یجاد و ذخیره سازی می باشند. پارامتر های قابل برنامه ریزی ،شامل همه مدل های انتخابی، به شرح زیر می باشند:
*سرعت ورز دادن
*مدت زمان ورز دادن
*جهت گردش
*مدت زمان پردازش
*مدت زمان استراحت
*کار در محیط خلاء
*تهویه
*دما

با کنترل رایانه ای ISC-B20، سیستم قادر به ارتباط با سیستم جمع آوری داده ها ی Inject starاز طریق شبکه اینترنت می باشد. این گزینه امکان بدست آوردن کلیه پارامترهای مرتبط تولید و عملیات، و ارزیابی آن ها فراهم می کند.

مدل

حجم مخزن

کنترل

UM 120

120 لیتر

اختیاری TC-10

UM 195

195لیتر

TC-10

UM 370

360 لیتر

ISC-B20

UM 370 Cool

360 لیترمجهز به سرد کن داخل دستگاه

ISC-B20

Universal Mixing and Massaging system

Inject Star manufactures Universal Mixing and Massaging systems in 120 , 190 and 360 liter container sizes .The systems are specially designed for massaging and /or mixing boiled sausages and cured products ,without bones.
The UM -120 and UM -195 systems are loaded manually, and the container can can be moved smoothly to an emptying position for purging .The machines are easy to move around .The massaging tank is interchangeable ( optional on the UM-195 ). The provided vacuum pump is external ,and portable .The TC-10 programmable computer controls allow creation and storage of 9 programs ( optional on the UM-120).
The UM-370 Universal Mixing and Massaging System is loaded using the integrated tip lift for 200 liter standard trolleys .Unloading is done by tilting the container forward .The system can be operated in various mixing and massaging positions, includes an integrated vacuum pump , a lid that can be opened and closed hydraulically , and the ISC-B20 computer controls.
The ISC-B20 computer controls serve as both input and display terminal .The parameters relevant to a product are requested in a logical sequence in the input menu , and acknowledged by the operating personnel after they are entered .Up to 99 production programs can be created and stored .The programmable parameters, including all optional versions ,are :


* Massaging speed
* Massaging duration
* Direction of rotation
* Processing time
* Rest time
* Vacuum
* Ventilation
* Temperature

The system is available optionally in a cooled version .With the ISC-B20 computer controls ,the system can be connected to the Inject Star production data acquisition system via an Ethernet network .This allow the producer to acquire all relevant operation and production parameters and evaluate them as needed.

Control

Container volume

Type

TC-10optional

120l

UM 120

TC-10

195l

UM 195

ISC-B20

360l

UM 370

ISC-B20

360l

UM 370 Cool

سیستم ترد کردن

(خواباندن گوشت در مواد ترد کننده مانند آب لیمو ، ماست و غیره )
برای تولید شیشلیک ،شنیتسل، مرغ و بوقلمون آماده طبخ

Inject Star سیستم اتوماتیک ترد کردن pass through در سایزهای 1500،2200 و 3500 لیتر تولید می کند . این سیستم می تواند بطور مستقیم به روند تولید متصل شود . بارگذاری از طریق بالابری برای ترولی استاندارد 200 لیتری که در سیستم تعبیه شده است انجام می پذیرد.تخلیه مخزن از طریق چرخاندن محفظه ترد کردن انجام می پذیرد.
بالغ بر 99 برنامه قابل ایجاد و ذخیره سازی می باشند . پارامترهای قابل برنامه ریزی ، شامل همه مدل های انتخابی ، به شرح زیر می باشند:

* باز ئ بسته کردن سرپوش ( هیدرولیک)
* سرعت ترد کردن (1-15 دور در هر دقیقه)
* مدت زمان ترد کردن
* مدت زمان استراحت
*ماساژ و مخلوط کردن در حالت خلاء
*تهویه
* تخلیه

با کنترل رایانه ای ISC-B20 ، سیستم قادر به ارتباط با سیستم جمع آوری داده های Inject Star از طریق شبکه اترنت می باشد. این گزینه امکان بدست آوردن کلیه پارامترهای مرتبط تولید و عملیات ، و ارزیابی آن ها را فراهم می کند.

مدل

حجم مخزن

MES 1500

1500 لیتر

MES 2200

2200 لیتر

MES 3500

3500 لیتر

Marinating systems


Inject star manufactures automated pass-through marinating systems in 1.500,2.200, and 3.500 liter container sizes. The systems can be directly integrated in the production flow. Loading takes place using an integrated lift for 200 liter standard trolleys. Emptying is done on the opposite side by rotating the marinating container.
Up to 99 product programs can be entered and stored in the inject start ISC-B20 computer controls. The following parameters can be entered for the production program.


*opening and closing the lids (hydraulic)
*Marinating speed (1-15 RPM)
*Duration of marinating
*Vacuum
*Rest time
*Ventilation
*Emptying


With the ISC-B20 computer controls , the system can be connected to the inject star production data acquisition system via an Ethernet network. This allows the producer to acquire all relevant operation and production parameters and evaluate them as needed .

Container volume

Type

1.500 l

MES 1500

2.200 l

MES 2200

3.500 l

MES 3500

 

 

صفحه بعدی

انواع میکسر واکیوم
برای کارخانجات کوچک و رستوران های بزرگ


سیستم مخلوط کردن و ورز دادن عمومی برای قطعات کوچک گوشت که دارای یک بازو برای مخلوط کردن می باشد،در ظرفیت ها ی 190 ، 120 و 360لیتر موجود می باشد.این سیستم به طور خاص برای مخلوط کردن و /یا ورز دادن و تولید سوسیس و محصولات دودی بدون استخوان طراحی شده است.
مدلهای UM-120وUM-195بطور دستی بار گذاری می شوند،وبرای تخلیه آن می توان مخزن را به نرمی در وضعیت تخلیه قرار داد.حرکت دادن و جابجایی دستگاه ها به راحتی انجام می پذیرد.مخزن میکسر قابل تعویز می باشد(در مدل UM-195 اختیاری است)پمپ واکیوم جا از دستگاه اصلی و قابل حمل می باشد. کنترل های برنامه پذیر رایانه ای TC-10قابلیت ایجاد و ذخیره سازی 9برنامه را دارند(در مدل UM-120 اختیاری است).
مدل UM-370سیستم مخلوط کردن و عمل آوری قطعات کوچک گوشت از طریق بالا بری برای ترولی های استاندارد 200 لیتری که در سیستم تعبیه شده است انجام می پذیرد.این سیستم می تواند در وضعیت های مختلف مخلوط کردن و عمل آوری کار کند ،و شامل پمپ مکش تعبیه شده، سرپوش قابل باز و بسته شدن به صورت هیدرولیک و کنترل های رایانه ای ISC-B20می با شد.
کنترل های رایانه ای ISC-B20 نقش پایانه ورودی و نمایشی را تواما اجرا می کند. پارا متر های مرتبط با یک محصول در منوی ورودی به ترتیب منطقی درخواست می شوند و توسط اپراتور دستگاه بعد از ورودشان تعیید می شوند. بالغ بر 99 برنامه قابل یجاد و ذخیره سازی می باشند. پارامتر های قابل برنامه ریزی ،شامل همه مدل های انتخابی، به شرح زیر می باشند:
*سرعت ورز دادن
*مدت زمان ورز دادن
*جهت گردش
*مدت زمان پردازش
*مدت زمان استراحت
*کار در محیط خلاء
*تهویه
*دما

با کنترل رایانه ای ISC-B20، سیستم قادر به ارتباط با سیستم جمع آوری داده ها ی Inject starاز طریق شبکه اینترنت می باشد. این گزینه امکان بدست آوردن کلیه پارامترهای مرتبط تولید و عملیات، و ارزیابی آن ها فراهم می کند.

مدل

حجم مخزن

کنترل

UM 120

120 لیتر

اختیاری TC-10

UM 195

195لیتر

TC-10

UM 370

360 لیتر

ISC-B20

UM 370 Cool

360 لیترمجهز به سرد کن داخل دستگاه

ISC-B20

Universal Mixing and Massaging system

Inject Star manufactures Universal Mixing and Massaging systems in 120 , 190 and 360 liter container sizes .The systems are specially designed for massaging and /or mixing boiled sausages and cured products ,without bones.
The UM -120 and UM -195 systems are loaded manually, and the container can can be moved smoothly to an emptying position for purging .The machines are easy to move around .The massaging tank is interchangeable ( optional on the UM-195 ). The provided vacuum pump is external ,and portable .The TC-10 programmable computer controls allow creation and storage of 9 programs ( optional on the UM-120).
The UM-370 Universal Mixing and Massaging System is loaded using the integrated tip lift for 200 liter standard trolleys .Unloading is done by tilting the container forward .The system can be operated in various mixing and massaging positions, includes an integrated vacuum pump , a lid that can be opened and closed hydraulically , and the ISC-B20 computer controls.
The ISC-B20 computer controls serve as both input and display terminal .The parameters relevant to a product are requested in a logical sequence in the input menu , and acknowledged by the operating personnel after they are entered .Up to 99 production programs can be created and stored .The programmable parameters, including all optional versions ,are :


* Massaging speed
* Massaging duration
* Direction of rotation
* Processing time
* Rest time
* Vacuum
* Ventilation
* Temperature

The system is available optionally in a cooled version .With the ISC-B20 computer controls ,the system can be connected to the Inject Star production data acquisition system via an Ethernet network .This allow the producer to acquire all relevant operation and production parameters and evaluate them as needed.

Control

Container volume

Type

TC-10optional

120l

UM 120

TC-10

195l

UM 195

ISC-B20

360l

UM 370

ISC-B20

360l

UM 370 Cool

سیستم ترد کردن

(خواباندن گوشت در مواد ترد کننده مانند آب لیمو ، ماست و غیره )
برای تولید شیشلیک ،شنیتسل، مرغ و بوقلمون آماده طبخ

Inject Star سیستم اتوماتیک ترد کردن pass through در سایزهای 1500،2200 و 3500 لیتر تولید می کند . این سیستم می تواند بطور مستقیم به روند تولید متصل شود . بارگذاری از طریق بالابری برای ترولی استاندارد 200 لیتری که در سیستم تعبیه شده است انجام می پذیرد.تخلیه مخزن از طریق چرخاندن محفظه ترد کردن انجام می پذیرد.
بالغ بر 99 برنامه قابل ایجاد و ذخیره سازی می باشند . پارامترهای قابل برنامه ریزی ، شامل همه مدل های انتخابی ، به شرح زیر می باشند:

* باز ئ بسته کردن سرپوش ( هیدرولیک)
* سرعت ترد کردن (1-15 دور در هر دقیقه)
* مدت زمان ترد کردن
* مدت زمان استراحت
*ماساژ و مخلوط کردن در حالت خلاء
*تهویه
* تخلیه

با کنترل رایانه ای ISC-B20 ، سیستم قادر به ارتباط با سیستم جمع آوری داده های Inject Star از طریق شبکه اترنت می باشد. این گزینه امکان بدست آوردن کلیه پارامترهای مرتبط تولید و عملیات ، و ارزیابی آن ها را فراهم می کند.

مدل

حجم مخزن

MES 1500

1500 لیتر

MES 2200

2200 لیتر

MES 3500

3500 لیتر

Marinating systems


Inject star manufactures automated pass-through marinating systems in 1.500,2.200, and 3.500 liter container sizes. The systems can be directly integrated in the production flow. Loading takes place using an integrated lift for 200 liter standard trolleys. Emptying is done on the opposite side by rotating the marinating container.
Up to 99 product programs can be entered and stored in the inject start ISC-B20 computer controls. The following parameters can be entered for the production program.


*opening and closing the lids (hydraulic)
*Marinating speed (1-15 RPM)
*Duration of marinating
*Vacuum
*Rest time
*Ventilation
*Emptying


With the ISC-B20 computer controls , the system can be connected to the inject star production data acquisition system via an Ethernet network. This allows the producer to acquire all relevant operation and production parameters and evaluate them as needed .

Container volume

Type

1.500 l

MES 1500

2.200 l

MES 2200

3.500 l

MES 3500

 

 

صفحه بعدی

 

 کلیه حقوق پورتال متعلق به گروه بازرگاني اعتمادي مي باشد.


طراحی و اجرا پورتال و بهینه سازی (سئو) : شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات راهبر